Thiết bị giao thông

�����a ch��� b��n m��y n��n kh��